Social Icons

Featured Posts

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 10
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

       วันที่ 23-3-60 อาจารย์ติดไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุด ซึ่งทีมของดิฉันที่มาทำงาน ประกอบด้วย 
 • นายสุไฮมิง เจ๊ะหลง รหัส 405709001 หัวหน้าทีม
 • นางสาวยามีลา อาแซ รหัส 405709017
 • นายซอลาฮุดดีน อาแวกะจิ รหัส 405709021
 • นางสาว พาอีซะห์ สะแม รหัส 405709023
 • นายอากรัน อาแด รหัส 405709019
           ซึ่งหัวหน้าทีมได้แบ่งให้ลูกทีมทำงานกัน ส่วนหนึ่งได้สร้าง e-r diagram ต่อเพิ่มเติมจากตัวอย่างของทีมที่พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนที่อาจารย์ทำโครงร่างให้ (ใน Cacoo Cloud App) อีกส่วนหนึ่ง สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้สอดคล้องกับ e-r diagram และอีกส่วนหนึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทที่ 1 -3
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 10

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

 • แต่ละทีมนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของแต่ละทีม โดยอาจารย์จะเสนอแนะหลังจากนำเสนอเสร็จ
 • อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP 
โดยอาจารย์ได้ให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูล ของแต่ละทีม ใน phpmyAdmin
วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 9
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
 • ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ชุดที่ 1 แนะนำ PHP เบื้องต้น    
 • บรรยาย  บทที่ 7 เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP
  โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้
  1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL
  2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
  3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  4. การสร้างฐานข้อมูล
  5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
  6. การเพิ่มข้อมูล
  7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
  8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
  9. การแสดงข้อมลู
  10.การแก้ไขข้อมลู
  11.การลบข้อมูล
  12. บทสรุป
        นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และ โปรแกรม cacoo เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม
 • ให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 
1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน

คำตอบ
2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงการคานวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12

                                  คำตอบ

3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ถ้าคะแนนรวม
0-49 เกรด F
50-59 เกรด D
60-69 เกรด C
70-79 เกรด B
80-100 เกรด A
คะแนนนอกเหนือจากนี้ เกรด เป็น *
เขียนโปรแกรมด้วย PHP แสดงการคำนวณเกรดจากคะแนน 

สมมติ 78
 คำตอบ

  รูปภาพ

          

  วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

  ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8

  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
  (Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 8
  ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
  • ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ 
               -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
              -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช๊คนักเรียนมาสาย 
              -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
              -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
              -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
                         ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • อาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP เบื้องต้น  และได้แนะนำโปรแกรม XAMPP และ   EditPlus เพื่อใช้ในภาษา php                                                
  •  เนื้อหาที่บรรยาย มีดังนี้    
  1. แนะนําภาษา PHP                                                            
  2. ขั้นตอนการทํางานของ PHP
  3. การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ MySQL
  4. EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
  5. การเตรียมไดเรกทอรี่สําหรับ PHP
  6. เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
  7. โปรแกรมแรกด้วย PHP
  8. การเขียน PHP ร่วมกับเอชทีเอ็มแอล
  9. ตัวแปรและการกําหนดค่า
  10. ตัวดําเนินการ
  11. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย if
  12. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
  13. คําสั่งทําซ้ําแบบ for
  14. คําสั่งทําซ้ําแบบ while
  15. คําสั่งทําซ้ําแบบ do while
  16. บทสรุป
                 
                     ท้ายสุด อาจารย์ได้มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจและนำสิ่งที่อาจารย์สอนมาประยุกต์ใช้ในการทำแบบฝึกหัด

                                                              ประมวลภาพ
  ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ที่โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

            วันที่ 16-2-50 ทีมครูคอมยุคใหม่ ซึ่งได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ที่โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ นายอัสมัน. มูเล็ง หัวหน้างานทะเบียนของโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา เพื่อศึกษาระบบเดิมของทะเบียนประวัตินักเรียน และศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบเดิม

  วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

  ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7 การนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์

  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
  (Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 7
  ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


       วันนี้ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม ซึ่งทีมของข้าพเจ้าได้ออกไปนำเสนอเป็นทีมที่ 3 จากทั้งหมด 5 ทีม
       ซึ่งวันนี้ทีมครูคอมยุคใหม่ ได้นำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ของนายสุนธร เกื้อกุล โดยมีผู้นำเสนอดังนี้

  1. นางสาวยามีลา อาแซ รับหน้าที่เป็นพิธีกร
  2.นาสาวอัสมาดี สาหะ นำเสนอเกี่ยวกับ

  • ชื่อระบบสารสนเทศและผู้พัฒนา
  • วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
  • กลุ่มตัวอย่าง
  • ประโยชน์ที่ได้รับ 
  3.นางสาว พาอีซะห์ สะแม นำเสนอเกี่ยวกับ
  • ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
   4. นายอากรัน อาแด นำเสนอเกี่ยวกับ
  • ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ 
  5.นายซอลาฮุดดีน อาแวกะจิ นำเสนอเกี่ยวกับ
  • เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
  • ขอบเขตของระบบสารสนเทศ
  6.นายสุไฮมิง เจ๊ะหลง นำเสนอเกี่ยวกับ
  • ผลการประเมินหรือการนำไปใช้
  • ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
  • แนวทางที่จะนำไปใช้ทำโครงงาน

  สรุปการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม
  •  ทีม Captian นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  • ทีม ครูจ๋า นำเสนอเรื่อง การออกแบบและพัฒนาห้องมุดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
  • ทีม ครูคอมยุคใหม่ นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
  • ทีม ครูปิ่นโต นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
  • ทีม Develop นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  ประมวลภาพ


                        


   วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

   ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 6 การทำงานเป็นทีม

   สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
   (Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 6
   ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้           วันนี้(26-1-60)ได้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยได้ไปเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ(ห้องสมุด) ชั้น 3-4 ซึ่งเป็นห้องสืบค้น โดยแต่ละกลุ่มจะทำงานกันในห้องสืบค้น ซึงในห้องสืบค้นจะมีเครื่องโสตทัศนูปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในแก่คนที่มาทำงาน ซึ่งอาจารย์ได้จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-based Learning: PjBL) ร่วมกับรูปแบบ Team-based Learning: TBL) เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันทำงานเป็นทีมโ
   ดยจัดทำโครงงาน บทที่ 1 และบทที่ 2 ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าหัวหน้าทีมได้แบ่งหน้าที่การทำงานให้แต่ละคน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และปรึกษาหารือกัน หากไม่เข้าใจในประเด็นหัวข้อ 

   ซึ่งในวันดังกล่าวสมาชิกในทีมครูคอมยุคใหม่มาทำงานดังนี้

   1. นายสุไฮมิง เจ๊ะหลง         รหัส 405709001
   2. นางสาวยามีลา อาแซ        รหัส 405709017
   3. นายอากรัน อาแด           รหัส 405709019
   4. นายซอลาฮุดดีน อาแวกะจิ     รหัส 405709021 
   5. นางสาว พาอีซะห์ สะแม      รหัส 405709023
   6. นางสาว อัสมาดี สาหะ       รหัส 405709036
    
   Blogger Templates