Social Icons

Featured Posts

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 13

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 13
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 วันนำเสนอโครงงาน ที่แต่ละทีมได้พัฒนาบทเรียน Exe learning ขึ้นมา 
ณ อาคาร 06-305 ซึงแต่ละทีมได้พัฒนาเรื่อง ดังนี้

- ทีม Believe ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL ซึงประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implemen tation) การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งทีม Believe ได้เลือกโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

- ทีม Together ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การจัดการสารสนเทศ ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ- ทีม Priceless ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ


-ทีม Memoryได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนสตรียะลา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

-ทีม Ability ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บวันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 12

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 12

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


      วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ทางทีม Believe ได้นัดสมาชิกในทีมมาทำโครงงานที่อาจารย์มอบหมายใน e-Learning ในห้องสมุด ซึ่งหัวหน้าทีมได้มอบหมายให้แต่ละคนศึกษาหัวข้อแล้วนำมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน จากนั้นนำคำตอบมาเขียนในแบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ


วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 11
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
  • วันที่ 7 ตุลาคม 2560 มีการเรียนการสอนชด ณ ห้อง 25-302 ในการนี้อาจารย์ได้แนะนำการเทคนิคการสร้างบทเรียนด้วย exeLearning เพิ่มเติม เช่น การสร้างแบบทดสอบคิดร้อยละ การแทรกแพคเกจ และการแตกแพคเกจออก เป็นต้น 
  • ทีม believe ได้รวบรวมงานของเพื่อนในทีมมารวบรวมเป็น 1 บทเรียน ซึ่งตอนนี้เสร็จแล้ว 80 %


วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 10

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 10
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
  • วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ครูผู้สอนได้มอบหมายให้แต่ละทีมจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) เพื่อศึกษาการเขียนโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานมอบหมายของแต่ละทีม ในการนี้ทีม believe ได้มอบหมายให้ลูกทีมแต่ละคนเตรียมเนื้อหาจากนั้นใส่ข้อมูลเนื้อหาลงในโปรแกรม EXELearningจากนั้นก็มารวบร่วมกันเป็นทีม โดยเลขานุการเป็นคนรวบรวม
  • ทีม believe ได้จัดทำบทเรียน e-leaning เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 9
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
    • ในการนี้หัวหน้าทีมได้มอบหมายให้สมาชิกในทีมไปศึกษาเรื่องวิจัยดังกล่าวและแบ่งหัวข้อเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อที่จะนำเสนอโดยการถ่ายวีดีโอ แล้วส่งวีดีโอใน Google plus รายวิชา 

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 8
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
  •  แนะนำการใช้งานโปรแกรม EXE  เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยนำเนื้อหาจากหนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาพัฒนาในโปรแกรม EXE ซึ่งผู้เรียนได้เตรียมเนื้อหามาแล้ว


วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 7
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

เรียนรู้ภาษา HTML และแท็กพื้้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ  เช่น การสร้างตาราง การสร้างลิงค์ การแทรกรูปภาพ เป็นต้น
              ตัวอย่างเช่น
HTML เบื้องต้น


การสร้างลิงค์

การแทรกรูปภาพ

การสร้างตาราง

-แน่ะนำการใช้งานโปรแกรม eXe เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยอาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาบทเรียนสอนบนเว็บในคาบหน้า


 
Blogger Templates